Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah E'i programagulira jan'ya bajara atyanta pratiyogitamulaka, ebam praya'i niyogakarta dbara bhartuki haya, yara artha hala primiyama sadharanata binayi haya 85% pharasi manusa paripuraka byaktigata sbasthya bima theke upakrta. 1883 Salera ato phana bismarakera bibeka bima a'ina niye janmagrahanakari jarmanite bisbera sarbabrhaṯ jatiya samajika sbasthya bima byabastha rayeche. Bartamane janasankhyara 85% sambidhi dbara pradatta ekati maulika sbasthya bima parikalpana dbara acchadita, ya ekati pramita matra pradana kare. Abasista besarakari sbasthya bimaera jan'ya beche ne'oya, ya ghana ghana atirikta subidha pradana kare. Ōyarlda helatha argana'ijesanera mate, jarmanira sbasthyaseba byabastha chila 77% sarakara-arthayana ebam 23% byaktigatabhabe 2004 salera mato tahabile. Sarakara ansikabhabe nimna majurira sramikadera kharaca pherata deya, yara primiyamaguli purbanirdharita manacitre abad'dha haya. Ucca majuri sramika tadera betana upara bhitti kare ekati primiyama pradana. Tara byaktigata bimaera jan'ya'o beche nite pare, ya sadharanata aro byayabahula haya, tabe era mulya byaktira sbasthyera abastha anuyayi paribartita hate pare. Phi pradanera jan'ya artha pherata pradana kara haya, tabe nirdista sankhyaka lokala styatutari sbasthya bima grahanera anumati pradanakari cikiṯsakadera sankhya sarakarera ebam pesadara samaja kartrka niyantrita haya.

Ilustrasi Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

1980 Era dasake sahayogitara pementaguli byabahara kara theke birata thakara cesta kara hayechila. Yuktarastre (5 theke 6 dina) gara abasthara tulanaya jarmanite thakara gara samaya 14 dina theke 9 dina paryanta sampratika bacharagulite hrasa peyeche. Parthakyera ansa hala ye hasapatalera parisodhanera jan'ya pradhana bibecya hala pad'dhati ba nirnayera biparite hasapatalera dinera sankhya. 2005 Sala theke 2005 sala paryanta ausadhera kharaca praya 60% brd'dhi peyeche. Kharaca dharana karara pracestara pasapasi 2005 sale jidipi'ra 10.7% Brd'dhi peyechila, tabe an'yan'ya pascima i'uropiya desagulira sathe tulanamulakabhabe kama hale'o markina yuktarastre kharaca kama chila. (Praya 16% jidipi). Jarmanara tina dharanera samajika nirapatta bima pradana kare ya ekajana byaktira saririka abasthara sathe samparkita ebam ya niyogakarta ebam karmi dbara saha-arthayana haya: Sbasthya bima, durghatana bima, ebam dirghameyadi yatna bima. Jarmani duti sbasthyakara bimagulira madhye ekati sarbajanina malti-peyara sistema rayeche: A'ina prayogakari sbasthya bima (ba pabalika helatha bima) (gesetajili kryankenabharasar'heram (ji kebhi)) ebam pra'ibheta bima (pra'ibheta kryankenabharasar'heram (pi kebhi)). Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar