Perihal Situs Web

Kursus Internet Marketing Jakarta, Depok, Tangerang ika vaiba pana (vaibapeja vajom vi likhi'a gi'a hai) ika dasataveza hai jo varalada va'ida vaiba ate vaiba bra'uzara la'i dhukavam hai. Ika vaiba bra'uzara ika manitara jam moba'ila diva'isa te ika vaiba peja pradarasita karada hai vaiba peja da amataura te matalaba huda hai ki ki dikha'i dida hai, para sabada ika kapi'utara pha'ila da havala vi de sakade hana, jo ki ama taura te HTML vica jam ika tulanatamaka maraka'apa bhasa vica likhi'a janda hai. Vaiba peja nu pesa karana la'i vaiba bra'uzara likhati vaiba peja la'i ka'i vaiba sarota ika'i'am, jivem ki sata'ila sita, sakripata ate citara, talamela karade hana. Khasa vaiba pane ha'iparataikasata pradana karade hana jisa vica ika nevigesana pati jam ika sa'idabara minu huda hai jo ha'iparalikasa du'ara duje vaiba pani'am nala jorada hai, jihanam nu akasara lika de taura te jani'a janda hai. Ika naitavaraka te, ika vaiba bra'uzara ika rimota vaiba saravara tom ika vaiba peja prapata kara sakada hai. Vaiba saravara ika niji naitavaraka jivem ki ika karaporeta itaranaita taka pahuca nu pratibadhita kara sakada hai. Ajihe benati'am karana la'i vaiba bra'uzara ha'iparataikasata transaphara protokola (HTTP) varatada hai. Ika sathira vaiba peja (ka'i vara ika phalaita peja/ satesanari peja kahide hana) ika vaiba peja hai jo upabhogata nu sahi tar'ham satora kita janda hai, jo ki vaiba aipalikesana du'ara ti'ara kite ga'e gatisila vaiba pejam de ulata hai. Site vajom, ika sathira vaiba peja sare upabhogatavam la'i iko jihi janakari darasa'unda hai, sare prasagam tom, ika vaiba saravara di'am adhunika samarathavam de adhara te, dasatavezam di samagari-kisama jam bhasa nu samajhauta karana la'i, jithe ajihe varazana upalabadha hana ate saravara ajiha karana la'i saracita kita gi'a hai. Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar